Informatie groep 5

Algemene informatie:
  • De kinderen gymmen op woensdagochtend en op donderdagochtend. De kinderen mogen op donderdagochtend om 08.25uur bij de gymzaal verzamelen. 
  • Op dinsdag en op vrijdag spelen de kinderen in de ochtendpauze in de kloostertuin.
  • Ziekmeldingen of afspraken onder schooltijd graag op tijd doorgeven via het ouderportaal.
  • De verjaardagen worden gevierd zonder ouders. Wilt u bij ons doorgeven op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden? U kunt de traktatie meegeven aan uw kind of een andere afspraak maken met ons.
  • Op maandag en donderdag is juf Seray ook aanwezig. Zij is aan het leren voor onderwijsassistente.
  • Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Kim bij verschillende lessen aanwezig om ondersteuning te bieden.
     
Informatie per vak:

Rekenen
Op school werken we met de methode Pluspunt.
Wat staat centraal:
- Het getal gebied  wordt uitgebreid.
- De sommen tot 1000 worden ingeoefend. Hiervoor is het heel belangrijk dat kinderen de sommen en  splitsingen t/m 100 beheersen en kunnen springen met sprongen van 100. Bijvoorbeeld 320-420-520, enz.
- Het automatiseren van de tafels 1 t/m 10. In april/mei gaan we kijken of de kinderen de tafels beheersen en kunnen ze een tafeldiploma verdienen.
- Klokken. We behandelen de zowel de digitale klok als de analoge klok (tot eenheden van vijf minuten).
Bij het vak rekenen werken de kinderen op een Snappet. De Snappet werkt heel adaptief. De kinderen werken eerst aan de les en gaan daarna aan 'de plus'  werken. Dit zijn opdrachten op het niveau van het kind die aansluiten bij het lesdoel van die dag. Daarna kunnen de kinderen aan hun eigen leerdoelen werken op hun eigen leerdoelenpagina. De Snappet registreert wat de kinderen nog moeilijk vinden en waar ze juist al goed in zijn.
Meer informatie over de Snappet kunt u vinden op www.snappet.org.

Taal:
Methode Taal op Maat. De methode bestaat uit 8 thema's.
Tijdens elk thema wordt aandacht geschonken aan vier taalvaardigheden, namelijk: woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken.
Taal op maat is ontwikkeld voor opbrengstgericht werken.  Het is duidelijk waar de kinderen elke les aan werken. Het lesdoel wordt vermeld en er is een evaluatie aan het einde. Ook kunnen de kinderen op verschillende niveaus werken. De Digibordsoftware ondersteunt de uitleg.

Spelling:
Methode Spelling op Maat.
De regels die dit schooljaar aangeboden worden zijn:
- molen - woorden: woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (gratis, konijn, ..)
- panda - woorden: woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (zebra, metro, ..)
- meeuw - woorden: woorden met -eeuw, -ieuw, -uw.
- specht - woorden: woorden met - acht, - echt, -icht, -ocht, -ucht.
- lachen - woorden met ch.
- muisje - woorden: woorden met -tje, -pje, -je.
- zwarte mieren - woorden: woorden met een / e/ achteraan die klink als een /u/
- gebak - woorden: woorden met be-, ge-, of ver- vooraan.
- eend - woorden: woorden op een -d of -t
- mollen - woorden met een korte klank aan het eind van een klankgroep (jammer, koffer,..)
- haai - woorden: woorden met - aai - ooi - oei
- beer - woorden: woorden met - eer, -oor, -eur.
- geit - woorden: woorden met ei.
- pauw - woorden: woorden met au
- stripboek - woorden: samengestelde woorden.
- fiets - woorden: woorden met s/z of f/v
- dertig - woorden op -ig (eeuwig, grappig..)
- heerlijk - woorden op -lijk (dadelijk, duidelijk..)
- spinnetje - verkleinwoorden op -etje (tonnetje, lammetje..)
- grijze muizen - f wordt v, s wordt z
- knabbelen - woorden met twee keer een e achteraan die klinkt als /u/

Technisch Lezen:
Voor het technisch lezen gebruiken we op school Estafette.  Ook hebben de kinderen 'vrije leesmomenten'. Ze lezen dan zelfstandig in een AVI-boek of bibliotheekboek.
Denkt u ook aan: elke dag thuis lezen! De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer. Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar.

Met plezier in lezen…
Gaan leerlingen meer lezen à Worden ze beter in lezen à Worden ze beter in taal à Kunnen ze beter leren.

Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip sluit aan bij de actualiteiten in het nieuws.

Schrijven:
Nieuwste versie van Pennenstreken met digibordsoftware ter ondersteuning. De kinderen gaan verder met het oefenen van de hoofdletters en verbindingen. Ook worden de hulplijnen stap voor stap afgebouwd zodat de kinderen aan het einde van groep 5 op een enkele lijn kunnen schrijven.

Engels:
We leren de kinderen via onze Digibord lesmethode Groove Me spelenderwijs Engels woordjes en korte zinnen. Muziek is de basis van de lessen. Tijdens de lessen kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen en bewegen we.

Muziek:
Via de methode Moet je doen luisteren de kinderen naar muziek, zingen ze op muziek, bewegen ze op muziek en maken ze zelf muziek.

Verkeer:
Via onze methode Wijzer door het verkeer leren de kinderen veilig gedrag wat bij deze leeftijd hoort. U kunt dan denken aan veilig lopen, fietsen, spelen, oversteken en meerijden. In de verkeerssituaties wordt de nadruk gelegd op verkeerssituaties waarin kinderen het uitgangspunt zijn.

Handvaardigheid en tekenen:
Losse opdrachten en opdrachten rondom een thema.

Spreekbeurt:
Ook in groep 5 geven de kinderen  een spreekbeurt. Op 2 oktober starten we met de eerste spreekbeurt.  Het onderwerp is naar eigen keuze.

IPC:
We leren omgaan met de 21e-eeuwse vaardigheden. We werken in thema's en we worden actief betrokken bij ons eigen leerproces.


We gaan er een mooi jaar van maken!  Mocht u nog vragen hebben, loop gerust na schooltijd binnen (om een afspraak te maken).

Met vriendelijke groet,
Juf Laura en juf Lobke