Algemene informatie:
  • De kinderen gymmen op dinsdagochtend en op woensdagochtend.
  • Op dinsdag en op woensdag spelen de kinderen in de ochtendpauze in de kloostertuin. Behalve als ze op woensdag met de sportcoach spellen op het schoolplein willen spelen.
  • Ziekmeldingen of afspraken onder schooltijd graag op tijd doorgeven via het ouderportaal.
  • De verjaardagen worden vanaf groep 4 gevierd zonder ouders. Wilt u bij mij doorgeven op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden? U kunt de traktatie meegeven aan uw kind of een andere afspraak maken met mij.
  • Vanaf 25 september is op dinsdag juffrouw Ella aanwezig. Zij is een stagiaire van PABO De Kempel
Informatie per vak:
Rekenen
Op school werken we met de methode Pluspunt.
Wat staat centraal:
- Het automatiseren van de sommen t/m 20. We borduren nu verder op de stof die ze in groep 3 hebben gehad ( de sommen t/m 10).
- De sommen tot 100 worden ingeoefend. Hiervoor is het heel belangrijk dat kinderen de sommen en  splitsingen t/m 10 beheersen en kunnen springen met sprongen van 10. Bijvoorbeeld 32-42-52, enz.
- Het automatiseren van de tafels 1,2,3,4,5 en 10.
De andere tafels worden ingeoefend.
In april/mei ga ik kijken of de kinderen de tafels beheersen en kunnen ze een tafeldiploma verdienen.
- klokken.
We behandelen de uren, halve uren, kwartieren en 5 en 10 minuten (5 over 3, 10 voor half 5, …)
Vanaf groep 4 werken de kinderen op een Snappet. De Snappet werkt heel adaptief. De kinderen werken eerst aan de les en gaan daarna aan 'de plus'  werken. Dit zijn opdrachten op het niveau van het kind die aansluiten bij het lesdoel van die dag. Daarna kunnen de kinderen aan hun eigen leerdoelen werken op hun eigen leerdoelenpagina. De Snappet registreert wat de kinderen nog moeilijk vinden en waar ze juist al goed in zijn.
Meer informatie over de Snappet kunt u vinden op www.snappet.org.

Taal:
Methode Taal op Maat. De methode bestaat uit 8 thema's.
Tijdens elk thema wordt aandacht geschonken aan vier taalvaardigheden, namelijk: woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken  
Taal op maat is ontwikkeld voor opbrengstgericht werken.  Het is duidelijk waar de kinderen elke les aan werken. Het lesdoel wordt vermeld en er is een evaluatie aan het einde. Ook kunnen de kinderen op verschillende niveaus werken. De Digibordsoftware  ondersteunt de uitleg.

Spelling:
Methode Spelling op Maat op de Snappet. 
De Snappet biedt verwerkingsstof aansluitend bij de spellingcategorie die in de les behandeld wordt. Iedere les heeft een vaste opbouw. Er worden in de lessen woorden aangeleerd die bij de behandelde spellingcategorie en het niveau passen.  In de eerste twee opgaven worden deze woorden op een passieve manier aangeboden. Er is dan een woordpakket beschikbaar waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ze kunnen het woord dan 'overschrijven'.  Vanaf opgave 3 is er geen woordpakket meer beschikbaar en passen de kinderen de geleerde spellingsregels actiever toe.
Na de les kunnen de kinderen weer op hun eigen niveau verder werken aan het leerdoel van de les via 'de plus'. Ook kunnen ze op hun eigen niveau werken aan andere spellingcategorieën via de leerdoelenpagina.

De regels die dit schooljaar aangeboden worden zijn:
- kip/haas - woorden: lange klank en korte klank
- poes -woorden: klank met twee verschillende letters (ou, oe, ..)
- slak - woorden: twee medeklinkers vooraan.
- hert- woorden: twee medeklinkers achteraan.
- staart - woorden: twee medeklinkers vooraan en achteraan.
- wolf- woorden: woorden met een tussen - u (dorp, golf, half, ..)
- struik- woorden: drie medeklinkers vooraan.
- worst - woorden: drie medeklinkers achteraan.
- schroef - woorden: woorden met sch- of schr-.
- slang - woorden: woorden op -ng of -nk.
- fiets - woorden: woorden met s/z of f/v.
- stripboek - woorden: samengestelde woorden.
- geit - woorden: woorden met ei.
- haai - woorden: woorden met - aai - ooi - oei
- beer - woorden: woorden met - eer, -oor, -eur.
- eend - woorden: woorden op een -d of -t
- muisje - woorden: woorden met -tje, -pje, -je.
- zwarte mieren - woorden: woorden met een / e/ achteraan die klink als een /u/
- gebak - woorden: woorden met be-, ge-, of ver- vooraan.
- meeuw - woorden: woorden met -eeuw, -ieuw, -uw.
- specht - woorden: woorden met - acht, - echt, -icht, -ocht, -ucht.
- pauw - woorden: woorden met au.
- molen - woorden: woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep (gratis, konijn, ..)


Technisch Lezen:
Voor het technisch lezen gebruiken we op school Estafette.  Ook hebben de kinderen 'vrije leesmomenten'. Ze lezen dan zelfstandig in een AVI-boek of bibliotheekboek.

Denkt u ook aan: elke dag thuis lezen!
De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer.
Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met
ca. 1.000 woorden per jaar

Met plezier in lezen…
Gaan leerlingen meer lezen à Worden ze beter in lezen à Worden ze beter in taal à Kunnen ze beter leren.

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is moeilijk voor veel kinderen. Vandaar dat we dit in groep 4 vooral klassikaal aanbieden. We gebruiken hiervoor Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip sluit aan bij de actualiteit.

Schrijven:
Nieuwste versie van Pennenstreken met digibordsoftware ter ondersteuning. De kinderen leren in groep 4 de hoofletters.

Engels:
We leren de kinderen via onze Digibord lesmethode Groove Me spelenderwijs Engels woordjes en korte zinnen. Muziek is de basis van de lessen. Tijdens de lessen kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen en bewegen we.

Muziek:
Via de methode Moet je doen luisteren de kinderen naar muziek, zingen ze op muziek, bewegen ze op muziek en maken ze zelf muziek.

Verkeer:
Via onze methode Wijzer door het verkeer leren de kinderen veilig gedrag wat bij deze leeftijd hoort. U kunt dan denken aan veilig lopen, fietsen, spelen, oversteken en meerijden. In de verkeerssituaties wordt de nadruk gelegd op verkeerssituaties waarin kinderen het uitgangspunt zijn.

Handvaardigheid en tekenen:
Losse opdrachten en opdrachten rondom een thema.

Spreekbeurt
In groep 4 geven de kinderen voor het eerst een spreekbeurt. Dit is voor veel kinderen spannend. Heel begrijpelijk. Ik kijk in groep 4 daarom ook alleen naar de inzet en beoordeel niet op inhoud en presentatie. We houden het nabespreken van de spreekbeurt ook positief door 3 tops te noemen en maar 1 tip.
Na de kerstvakantie starten we met de eerste spreekbeurt.  Het onderwerp is naar eigen keuze. U krijgt voor de kerstvakantie meer informatie over de spreekbeurt in groep 4. 
 
We gaan er een mooi jaar van maken!  Mocht u nog vragen hebben, loop gerust na schooltijd binnen (om een afspraak te maken).
Met vriendelijke groet,
Juf Esther