Informatie groep 6

Algemene informatie:
  • Maandag, donderdag en vrijdag: juf Lisa
  • Dinsdag en woensdag: juf Inge
  • Op maandag en woensdag spelen de kinderen in de ochtendpauze in de kloostertuin.
  • Ziekmeldingen of afspraken onder schooltijd graag op tijd doorgeven via het ouderportaal.
  • De verjaardagen worden gevierd zonder ouders. Wilt u bij ons doorgeven op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden? U kunt de traktatie meegeven aan uw kind of een andere afspraak met ons maken.
  • Op donderdag en vrijdag is meester Jelle ook aanwezig in de groep. Hij is aan het leren voor onderwijsassistent.
  • Op maandag woensdag is juf Janne bij verschillende lessen aanwezig om ondersteuning te bieden.
Informatie per vak:
 
Snappet
Bij de vakken rekenen, taal en spelling werken de kinderen op een Snappet. Snappet werkt heel adaptief. De kinderen werken eerst aan de reguliere les en gaan daarna aan 'plus' opdrachten. Dit zijn opdrachten op het niveau van het kind die aansluiten bij het lesdoel van die dag. Daarna kunnen de kinderen aan hun eigen leerdoelen werken op hun eigen leerdoelenpagina. Snappet registreert wat de kinderen nog moeilijk vinden en waar ze juist al goed in zijn.
Meer informatie over de Snappet kunt u vinden op www.snappet.org.
 
Rekenen
Methode: Pluspunt
In Pluspunt groep 6 is de leerstof verdeeld over de verschillende domeinen:
- Getallen en getalrelaties
- Bewerkingen
- Meten, tijd en geld
- Meetkunde
- Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen
- Tabellen en grafieken
- Een uitgebreide uitwerking per domein in groep 6 vindt u in de bijlage bij dit nieuwsbericht.

Taal:
Methode: Taal op Maat.
De methode bestaat uit 8 thema's.
Tijdens elk thema wordt aandacht geschonken aan vier taalvaardigheden, namelijk: woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en luisteren en spreken  
Taal op maat is ontwikkeld voor opbrengstgericht werken.  Het is duidelijk waar de kinderen elke les aan werken. Het lesdoel wordt vermeld en er is een evaluatie aan het einde.
 
Spelling:
Methode: Spelling op Maat.
Er worden in groep 6 verschillende spellingscategorieën aangeboden. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met de werkwoordspelling.
Een uitgebreide uitwerking van de leerlijn spelling van groep 6 vindt u in de bijlage bij dit nieuwsbericht.
 
Technisch Lezen:
Methode: Estafette
We werken twee keer per week met behulp van de methode Estafette aan het technisch lezen in de klas. Ook hebben de kinderen 'vrije leesmomenten'. Ze lezen dan zelfstandig in een AVI-boek of bibliotheekboek.
 
Denkt u ook aan: elke dag thuis lezen!
De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer.
Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar.
 
Met plezier in lezen…
- Gaan leerlingen meer lezen
- Worden ze beter in lezen
- Worden ze beter in taal
- Kunnen ze beter leren.

Begrijpend lezen:
Methode: Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip sluit aan bij de actualiteiten in het nieuws. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van speciale uitzendingen van het Jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip. De kinderen lezen daarna een tekst over het onderwerp en leren verschillende strategieën die nodig zijn om informatie uit een tekst te kunnen halen/op te zoeken.
 
Schrijven:
Methode: Pennenstreken met digibordsoftware ter ondersteuning.
Herhaling van kleine en hoofdletters. Oefenen met temposchrijven. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van de hulplijnen.

Engels:
Methode: Groove Me
De kinderen leren spelenderwijs Engelse woordjes en korte zinnen. Actuele liedjes zijn de basis van de lessen. Tijdens de lessen kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen en bewegen we.
 
Muziek:
Methode: Moet je doen en losse lessen.
De kinderen luisteren naar muziek, zingen, bewegen en maken zelf muziek.
 
Verkeer:
Methode: Wijzer door het verkeer
De kinderen leren veilig gedrag wat bij deze leeftijd hoort. U kunt dan denken aan veilig lopen, fietsen, spelen, oversteken en meerijden. In de verkeerssituaties wordt de nadruk gelegd op verkeerssituaties waarin kinderen het uitgangspunt zijn.

Handvaardigheid en tekenen:
Losse opdrachten en opdrachten rondom een thema en geïntegreerd in IPC.

Spreekbeurt:
Een onderwerp naar eigen keuze. Meer informatie en de planning vindt u in het Ouderportaal.

IPC:
Leren omgaan met de 21e-eeuwse vaardigheden. We werken in thema's die de kinderen aanspreken. Er wordt tijdens IPC gewerkt aan kennis- en vaardigheidsdoelen.  De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces. Ze leren naar hun eigen handelen kijken.
 
Gym:
De kinderen gymmen op donderdagochtend en op vrijdagmiddag. Vanaf week 48 zal dit woensdagochtend en donderdagochtend worden i.v.m. onze sport- en beweegcoach Inge Poos.
 
Typetuin:
In groep 6 bieden wij de kinderen gratis een online typecursus aan. Dit is een hele leuke/uitdagende manier om snel blind te leren typen. Op de site: https://www.typetuin.nl/online, vindt u meer informatie over de werkwijze van Typetuin. Uw kind heeft één jaar de tijd om de Typecursus af te ronden. Probeer elke dag te oefenen op twee momenten verspreid over de dag.

Mocht u nog vragen hebben, loop gerust na schooltijd binnen.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Inge en juf Lisa